Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji pt.: „VII Sopockie Warsztaty Logistyczne” oraz związanego z nią konkursu na najlepszy studencki referat.

Przetwarzanie obejmuje w szczególności: rejestrację uczestników, potwierdzanie zgłoszeń oraz przesyłanie materiałów dotyczących organizacji konferencji (np. program), ocenę przesłanych na konkurs referatów, ogłoszenie wyników konkursu oraz publikację materiałów pokonferencyjnych.

 1. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość rejestracji i udziału w w/w konferencji oraz realizacji przez organizatora pozostałych celów wskazanych w ust.3.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust.3. tj. do dnia 30 IV 2020 roku
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej – w przypadku gdy dane osobowe będą przetwarzane z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
 6. Na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych,
  b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
panorma in mari via tua
https://170.187.225.108/ https://139.162.29.153/ https://139.177.185.150/ DANASLOT https://146.190.83.55/ https://167.71.198.75/ https://139.59.116.144/ https://178.128.91.217/ https://178.128.112.167/ https://165.22.62.117/