Konkurs referatów

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY REFERAT
ORGANIZOWANEGO W RAMACH KONFERENCJI
VII SOPOCKIE WARSZTATY LOGISTYCZNE

1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu na najlepszy studencki referat naukowy (określanego dalej jako: „Konkurs”) prezentowany w ramach Konferencji „VII Sopockie warsztaty logistyczne” (określanej dalej jako: „Konferencja”) jest Naukowe Koło Logistyki Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Nagrodę stanowi dyplom oraz możliwość publikacji artykułu.
 4. Nagrodę przyznaje Komisja oceniająca powołana przez opiekuna naukowego Naukowego Koła Logistyki. W jej skład wchodzą pracownicy Katedry Logistyki i/lub przedstawiciele merytorycznych partnerów biznesowych Konferencji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród.

2 Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnikami Konkursu są studenci wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce biorący udział w Konferencji.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić jeden referat.
 3. Do Konkursu może być zgłoszony referat spełniający następujące warunki:
  a) stanowi oryginalne i twórcze dzieło naukowe o tematyce logistycznej,
  b) nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych osób trzecich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami),
  c) nie został wcześniej opublikowany,
  d) został przygotowany przez maksymalnie trzy osoby,
  e) został napisany w języku polskim lub angielskim, zgodnie z zasadami edytorskimi dostępnymi na stronie internetowej Zeszytów Studenckich „Nasze Studia” (https://ekonom.ug.edu.pl/web/naszestudia/)
  f) został przesłany w terminie określonym w § 3 niniejszego regulaminu w formacie pdf lub Word na adres logistyka@ug.edu.pl.
 4. Uczestnicy Konkursu nie otrzymują honorariów za napisanie i opublikowanie artykułów.

3 Przebieg Konkursu

 1. Termin przesyłania referatów do udziału w Konkursie został wyznaczony na 31 III 2020.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu przesyłania referatów.
 3. Ocena odbywa się na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium oceny Możliwa do uzyskania
liczba punktów
ocena problematyki 0-20
ocena metody 0-20
ocena zawartości merytorycznej 0-40
ocena formalna opracowania 0-10
ocena za prezentację w trakcie konferencji 0-10

 

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz zakwalifikowanie ich do publikacji odbędzie się w trakcie Konferencji: 24 IV 2020 ok. godz. 17:00.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo przekazania uwagi Komisji oceniającej odnośnie do przesłanych referatów nie później niż do 10 V 2020.
 3. Publikacja uwarunkowana jest wypełnianiem wymogów redakcyjnych (w tym złożeniem deklaracji wkładu własnego oraz oświadczenia o prawach autorskich), dostępnych na stronie internetowej Zeszytów Studenckich „Nasze Studia” (https://ekonom.ug.edu.pl/web/naszestudia/) oraz uzyskaniem pozytywnych recenzji.
 4. Artykuły do publikacji po uwzględnieniu ewentualnych uwag Komisji oceniającej należy przesłać do 30 V 2020 na adres logistyka@ug.edu.pl.
panorma in mari via tua