Konkurs referatów

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY REFERAT
ORGANIZOWANEGO W RAMACH KONFERENCJI
VII SOPOCKIE WARSZTATY LOGISTYCZNE

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu na najlepszy studencki referat naukowy (określanego dalej jako: „Konkurs”) prezentowany w ramach Konferencji „VII Sopockie warsztaty logistyczne” (określanej dalej jako: „Konferencja”) jest Naukowe Koło Logistyki Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Nagrodę stanowi dyplom oraz możliwość publikacji artykułu.
 4. Nagrodę przyznaje Komisja oceniająca powołana przez opiekuna naukowego Naukowego Koła Logistyki. W jej skład wchodzą pracownicy Katedry Logistyki i/lub przedstawiciele merytorycznych partnerów biznesowych Konferencji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród.

2. Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnikami Konkursu są studenci wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce biorący udział w Konferencji.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić jeden referat.
 3. Do Konkursu może być zgłoszony referat spełniający następujące warunki:
  a) stanowi oryginalne i twórcze dzieło naukowe o tematyce logistycznej,
  b) nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych osób trzecich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami),
  c) nie został wcześniej opublikowany,
  d) został przygotowany przez maksymalnie trzy osoby,
  e) został napisany w języku polskim lub angielskim, zgodnie z zasadami edytorskimi dostępnymi na stronie internetowej Zeszytów Studenckich „Nasze Studia” (https://ekonom.ug.edu.pl/web/naszestudia/)
  f) został przesłany w terminie określonym w § 3 niniejszego regulaminu w formacie pdf lub Word na adres leszek.reszka@ug.edu.pl.
 4. Uczestnicy Konkursu nie otrzymują honorariów za napisanie i opublikowanie artykułów.

3. Przebieg Konkursu

 1. Termin przesyłania referatów do udziału w Konkursie został wyznaczony na 15 III 2023.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu przesyłania referatów.
 3. Ocena odbywa się na podstawie następujących kryteriów:
       Kryterium oceny Możliwa do uzyskania
liczba punktów
        ocena problematyki 0-20
        ocena metody 0-20
        ocena zawartości merytorycznej 0-40
        ocena formalna opracowania 0-10
        ocena za prezentację w trakcie konferencji 0-10
 1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz zakwalifikowanie ich do publikacji odbędzie się w trakcie Konferencji: 30 III 2023 ok. godz. 17:00.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo przekazania uwagi Komisji oceniającej odnośnie do przesłanych referatów nie później niż do 15 IV 2023.
 3. Publikacja uwarunkowana jest wypełnianiem wymogów redakcyjnych (w tym złożeniem deklaracji wkładu własnego oraz oświadczenia o prawach autorskich), dostępnych na stronie internetowej Zeszytów Studenckich „Nasze Studia” (https://ekonom.ug.edu.pl/web/naszestudia/) oraz uzyskaniem pozytywnych recenzji.
 4. Artykuły do publikacji po uwzględnieniu ewentualnych uwag Komisji oceniającej należy przesłać do 30 IV 2023 na adres leszek.reszka@ug.edu.pl.
panorma in mari via tua
https://170.187.225.108/ https://139.162.29.153/ https://139.177.185.150/ DANASLOT https://146.190.83.55/ https://167.71.198.75/ https://139.59.116.144/ https://178.128.91.217/ https://178.128.112.167/ https://165.22.62.117/